Kim jesteśmy?

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce jest ogólnokrajową organizacją związkową reprezentującą interesy pracowników zakładów pracy branży spożywczej, działającą na rzecz ochrony praw pracowniczych, ochrony ruchu i dorobku spółdzielczości oraz handlu rodzimego.

Więcej na stronie O nas.

Raporty z badań prowadzonych w ramach projektu „Problemy społeczne pod lupą”

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce od 2019 roku prowadzi projekt pt. „Problemy społeczne pod lupą”.  Jest on dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.20 – „Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy” i realizowany pod nadzorem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. 

Celem projektu jest zwiększenie wpływu Federacji Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce na kształtowanie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia ze szczególnym uwzględnieniem branży handlowej i sytuacji kobiet na rynku pracy dzięki działaniom prowadzonym w projekcie: przeprowadzenie trzech ogólnopolskich badań i analiz, upublicznienie i zaprezentowanie wyników przeprowadzonych badań, w terminie od 01.09.2019 do 31.08.2021. 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce jest ogólnokrajową organizacją związkową reprezentującą interesy pracowników/c zakładów pracy branży spożywczej, działającą na rzecz ochrony praw pracowniczych, ochrony ruchu i dorobku spółdzielczości oraz handlu rodzimego.

W kręgu naszych najważniejszych zainteresowań znajdują się problemy handlu w Polsce oraz problemy kobiet, które stanowią przewagę w tej branży. Z tego powodu postanowiliśmy przeprowadzić w ramach niniejszego projektu badania koncentrujące się na tych dwóch obszarach. Przeprowadziliśmy trzy badania o następującej tematyce: 

Badanie 1: Potrzeby szkoleniowe i edukacyjne w opinii pracodawców i pracowników branży handlowej (handlu detalicznego) i możliwość ich realizacji. 

 Badanie 2: Potrzeby a możliwości uzupełnienia kwalifikacji i kompetencji kobiet powracających do aktywności zawodowej po minimum rocznej przerwie. 

 Badanie 3: Szkolnictwo zawodowe kształcące pracowników handlu w Polsce analiza sytuacji obecnej oraz zapotrzebowanie w zakresie zmian kierunków kształcenia oraz programów nauczania w opinii pracodawców z branży handlowej. 

Z wynikami realizacji powyższych badań mogą Państwo zapoznać się czytając zamieszczone poniżej raporty autorstwa pana Jana Przewoźnika.

Rekrutacja do projektu cz. 3

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do uczestnictwa w przygotowanych w ramach Projektu pt. „Skuteczni Uczestnicy Dialogu Społecznego” kolejnych szkoleniach e-learningowych oraz szkoleniach zdalnych, które współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej.

Zapraszamy osoby, które aktualnie zasiadają w instytucjach dialogowych, lub zostały przez Zarządy organizacji wskazane do przyszłościowego udziału w instytucjach dialogowych, a także osoby, które same mają intencję przyszłościowego włączenia się w dialog społeczny. Szczegółowe warunki udziału określa „Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie”.

W ramach uczestnictwa każdy Uczestnik/czka otrzyma bezpłatnie:

 • możliwość uczestnictwa w profesjonalnym szkoleniu on-line,
 • materiały szkoleniowe dostępne na platformie internetowej,
 • certyfikat uczestnictwa (w przypadku pozytywnego ukończenia szkolenia),
 • możliwość skorzystania z zaplecza technicznego projektu (wypożyczalnia laptopów oraz konsultacja techniczna).

Aktualnie realizowane będą kolejne szkolenia e-learningowe z tematów:

A. „Wystąpienia publiczne dla uczestników dialogu społecznego”,
B. „Obrona własnego stanowiska oraz elementy negocjacji i mediacji w pracy instytucji dialogu społecznego”,
C. „Wizerunek uczestnika dialogu społecznego – savoir-vivre oraz radzenie sobie z sytuacjami stresowymi”.

Oprócz szkoleń e-learningowych dostępne są również indywidualne szkolenia zdalne z obsługi aplikacji służących komunikacji on-line (m.in. Zoom, Microsoft Teams, WhatsApp).

Termin realizacji powyższych szkoleń: styczeń 2021 – kwiecień 2021. Udział we wszystkich formach wsparcia jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Aby dokonać zapisu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: fspolem@opzz.org.pl lub opole@opzz.org.pl .

Rekrutacja na szkolenia prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji. Żadna kobieta ani mężczyzna nie będą dyskryminowani ze względu na płeć. Osoby niepełnosprawne będą miały zapewniony równy dostęp do udziału we wsparciu. Podczas rekrutacji brane będą pod uwagę kryteria określone w Regulaminie, płeć oraz niepełnosprawność nie będą wykluczające, ani brane pod uwagę przy kwalifikacji Uczestników/czek Projektu.

Rekrutacja do projektu cz. 2

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do uczestnictwa w przygotowanych w ramach Projektu pt. „Skuteczni Uczestnicy Dialogu Społecznego” kolejnych szkoleniach e-learningowych, które współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej.

Zapraszamy osoby, które aktualnie zasiadają w instytucjach dialogowych, lub zostały przez Zarządy organizacji wskazane do przyszłościowego udziału w instytucjach dialogowych, a także osoby, które same mają intencję przyszłościowego włączenia się w dialog społeczny. Szczegółowe warunki udziału określa „Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie”.

W ramach uczestnictwa każdy Uczestnik/czka otrzyma bezpłatnie:

 • możliwość uczestnictwa w profesjonalnym szkoleniu on-line,
 • materiały szkoleniowe dostępne na platformie internetowej,
 • certyfikat uczestnictwa (w przypadku pozytywnego ukończenia szkolenia),
 • możliwość skorzystania z zaplecza technicznego projektu (wypożyczalnia laptopów oraz konsultacja techniczna ze specjalistą ds. wsparcia uczestników/czek szkoleń e-learningowych).

Aktualnie realizowane będą kolejne szkolenia e-learningowe z tematów:

A. „Przygotowanie prezentacji w Power Point wspierających wystąpienia na forum instytucji dialogu społecznego”,
B. „Komunikacja on-line dla uczestników dialogu społecznego”,
C. „Ochrona danych osobowych dla uczestników dialogu społecznego”.

Termin realizacji powyższych szkoleń: listopad 2020 – kwiecień 2021. Udział we wszystkich formach wsparcia jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Aby dokonać zapisu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: fspolem@opzz.org.pl lub opole@opzz.org.pl .

Rekrutacja na szkolenia prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji. Żadna kobieta ani mężczyzna nie będą dyskryminowani ze względu na płeć. Osoby niepełnosprawne będą miały zapewniony równy dostęp do udziału we wsparciu. Podczas rekrutacji brane będą pod uwagę kryteria określone w Regulaminie, płeć oraz niepełnosprawność nie będą wykluczające, ani brane pod uwagę przy kwalifikacji Uczestników/czek Projektu.

Rekrutacja do projektu

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do uczestnictwa w przygotowanych w ramach Projektu pt. „Skuteczni Uczestnicy Dialogu Społecznego” szkoleniach e-learningowych, które współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej.

Zapraszamy osoby, które aktualnie zasiadają w instytucjach dialogowych, lub zostały przez Zarządy organizacji wskazane do przyszłościowego udziału w instytucjach dialogowych, a także osoby, które same mają intencję przyszłościowego włączenia się w dialog społeczny. Szczegółowe warunki udziału określa „Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie”.

W ramach uczestnictwa każdy Uczestnik/czka otrzyma bezpłatnie:

 • możliwość uczestnictwa w profesjonalnym szkoleniu on-line,
 • materiały szkoleniowe dostępne na platformie internetowej,
 • certyfikat uczestnictwa (w przypadku pozytywnego ukończenia szkolenia),
 • możliwość skorzystania z zaplecza technicznego projektu (wypożyczalnia laptopów oraz konsultacja techniczna ze specjalistą ds. wsparcia uczestników/czek szkoleń e-learningowych).

Aktualny zakres tematyczny szkoleń e-learningowych:

 •  „Przepisy prawa pracy w kontekście działań związków zawodowych a także uczestnictwa w dialogu społecznym”,
 • Mobbing i dyskryminacja dla uczestników dialogu społecznego”,
 • Dostęp do informacji publicznej dla uczestników dialogu społecznego”.

Termin realizacji powyższych szkoleń: lipiec 2020 – kwiecień 2021. Udział we wszystkich formach wsparcia jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Aby dokonać zapisu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: fspolem@opzz.org.pl lub opole@opzz.org.pl .

Rekrutacja na szkolenia prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji. Żadna kobieta ani mężczyzna nie będą dyskryminowani ze względu na płeć. Osoby niepełnosprawne będą miały zapewniony równy dostęp do udziału we wsparciu. Podczas rekrutacji brane będą pod uwagę kryteria określone w Regulaminie, płeć oraz niepełnosprawność nie będą wykluczające, ani brane pod uwagę przy kwalifikacji Uczestników/czek Projektu.

NOWY PROJEKT: Problemy społeczne pod lupą

Szanowni Państwo,

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce realizuje projekt pn. „Problemy społeczne pod lupą” .

Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy.

Celem projektuProblemy społeczne pod lupą” jest zwiększenie wpływu Federacji Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce na kształtowanie polityki rynku pracy i dostosowanie do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia ze szczególnym uwzględnieniem branży handlowej i sytuacji kobiet na rynku pracy dzięki działaniom prowadzonym w projekcie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie następujących badań i analiz:

Badanie 1: Potrzeby szkoleniowe i edukacyjne w opinii pracodawców i pracowników branży handlowej (handlu detalicznego) i możliwość ich realizacji.

Badanie 2: Potrzeby a możliwości uzupełnienia kwalifikacji i kompetencji kobiet powracających do aktywności zawodowej po minimum rocznej przerwie.

Badanie 3: Szkolnictwo zawodowe kształcące pracowników handlu w Polsce – analiza sytuacji obecnej oraz zapotrzebowanie w zakresie zmian kierunków kształcenia oraz programów nauczania w opinii pracodawców z branży handlowej.

Przeprowadzenie trzech ogólnopolskich badań i analiz, upublicznienie oraz zaprezentowanie wyników przeprowadzonych badań odbędzie się w terminie od 01/09/2019 do 31/08/2021. Wyniki badań zostaną upowszechnione a powstałe w ich wyniku 102 stanowiska/opinie zostaną zgłoszone do instytucji dialogowych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Z poważaniem,
Paulina Górczyńska
Kierowniczka Projektu
„Problemy społeczne pod lupą”
federacjaspolem@gmail.com

Zmarł Jan Guz

Z głębokim żalem żegnamy nieocenionego Związkowca, kolegę, przyjaciela…

NOWY PROJEKT: Skuteczni Uczestnicy Dialogu Społecznego

Szanowni Państwo,

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce w partnerstwie z Radą OPZZ Województwa Opolskiego od początku maja realizuje projekt pt. „Skuteczni Uczestnicy Dialogu Społecznego”. Projekt ten finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji, Działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy.

Celem projektu jest podniesienie jakości udziału w dialogu społecznym członków i członkiń związków zawodowych zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce oraz w Radzie OPZZ Województwa Opolskiego. Projekt zakłada udział w kształtowaniu strategii rozwoju kapitału ludzkiego poprzez profesjonalizację uczestnictwa związkowców w strukturach dialogowych. Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji działań w projekcie takich jak: przeprowadzenie badań kompetencji, stworzenie profilu kompetencyjnego uczestnika dialogu społecznego, wypracowanie mechanizmów wsparcia kompetencji przedstawicieli partnerów społecznych, wypracowanie zasad i narzędzi do weryfikacji aktywności partnerów społecznych oraz podniesienie kompetencji 140 działaczy i działaczek związkowych.

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

 • Wypracowanie profilu kompetencyjnego uczestnika dialogu społecznego,
 • Analiza kompetencji przedstawicieli partnerów społecznych,
 • Wypracowanie mechanizmów wsparcia kompetencji,
 • Wypracowanie zasad i narzędzi do weryfikacji aktywności partnerów społecznych,
 • Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów.

Z poważaniem,
Paulina Górczyńska
Kierowniczka Projektu
„Skuteczni Uczestnicy Dialogu Społecznego”
federacjaspolem@gmail.com

Terminy szkoleń w 2019 r w ramach projektu ” Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów” Hotel Borowina Konstancin Jeziorna

Temat Liczba uczestników Liczba dni Liczba godzin Termin
Współpraca z innymi osobami

 

12 os 2 dni 7 godz. 19-20.02.2019
Sprawozdawczość i rozliczenia organizacji związkowych

 

16 os 2 dni 7 godz. 27-28.03.2019

01-02.07.2019

09-10.09.2019

10-11.10.2019

Tworzenie prawa na poziomie kraju i zakładu pracy a uprawnienia związków zawodowych 60 os 1 dzień 5 godz. 29.03.2019 r
Debata publiczna 12 os 2 dni 7 godz. 23-24.04.2019

 

Ubezpieczenia społeczne – emerytury i renty 30 os 1 dzień 7 godz. 25.04.2019 r

07.06.2019 r

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16 os 2 dni 7 godz. 05-06.06.2019

 

Ubezpieczenia społeczne – zasiłki na wypadek choroby i macierzyństwa 30 os 1 dzień 7 godz. 18.10.2019 r

22.11.2019 r

04.12.2019 r

Analiza finansowa przedsiębiorstw 16 os 2 dni 7 godz.  

20-21.11.2019

 

Najważniejszy zmiany do ustawy o związkach zawodowych

W dniu 1 stycznia 2019 roku w życie weszły przepisy nowelizujące ustawę z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych. Nowe regulacje wprowadzają ważne zmiany w prawie związkowym, spośród których na szczególną uwagę zasługują:

 1. Realizacja wygranej przez OPZZ w dniu 2 czerwca 2015 roku sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym: rozszerzenie prawa koalicji związkowej na osoby wykonujące pracę na podstawie innej niż stosunek pracy, jeżeli:
 • nie zatrudniają do tego samego rodzaju innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, oraz
 • mają takie prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy.

Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych otrzymały zatem osoby wykonujące pracę zarobkową na podstawie umów cywilnoprawnych (m.in. umowa o dzieło, zlecenia, świadczenia usług) oraz samozatrudnieni.

 1. Podwyższono progi tzw. reprezentatywności zakładowej:
 • 8% (dla organizacji przynależących do reprezentatywnych central związkowych) oraz
 • 15% (dla pozostałych organizacji związkowych).
 1. Przy ustalaniu regulaminu wynagradzania, premiowania, pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, planu urlopów, określonych okresów rozliczeniowych przy określaniu reprezentatywności organizacji związkowej będzie brany pod uwagę dodatkowy czynnik, a mianowicie zrzeszanie co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy. Jest to zabezpieczenie przed tym, aby w rozmowach dotyczących ważnych spraw pracowniczych uczestniczyły organizacje mogące się wykazać odpowiednią liczbą członków będących pracownikami, a nie jedynie np. zleceniobiorcami.
 2. Wprowadzono zasadę: dana osoba może być uwzględniona na rzecz uprawnień tylko jednej – wskazanej przez tą osobę – zakładowej organizacji związkowej.
 3. Wprowadzono szczegółowe zapisy dotyczące nierównego traktowania z powodu przynależności związkowej (np. odmowa zatrudnienia związkowca, niekorzystne kształtowanie jego wynagrodzenia, pomijanie przy podwyżkach czy awansach, a także przy typowaniu do szkoleń). Ciężar dowodu: po stronie pracodawcy, który musi udowodnić, iż podejmując konkretne decyzje kierował się obiektywnymi powodami.
 4. Na rzecz uprawnień zakładowej organizacji związkowej, oprócz pracowników, będą zaliczane również inne osoby wykonujące pracę zarobkową pod warunkiem, iż osoby te świadczą pracę przez co najmniej 6 miesięcy na rzecz pracodawcy.
 5. Obowiązek informacyjny zakładowej organizacji związkowej względem pracodawcy o liczbie członków – co 6 miesięcy, w terminie do 10 lipca i do 10 stycznia.
 6. Każda z organizacji związkowych oraz pracodawca może zgłosić pisemne zastrzeżenie co do liczebności danej zakładowej organizacji związkowej. Wówczas ta organizacja związkowa musi wystąpić do sądu o weryfikację liczby członków. Jeżeli organizacja, wobec której zgłoszono zastrzeżenie, prawomocnie wygra sprawę, to wówczas przez okres 1 roku nikt nie może ponownie podważać jej liczby członków.
 7. W przypadku dwóch lub więcej reprezentatywnych organizacji związkowych należących do centrali związkowej wchodzącej w skład RDS – w razie negocjacji spraw zbiorowych – należy utworzyć wspólną reprezentację. W przypadku jej niewyłonienia, reprezentatywną organizacją związkową jest najliczniejsza oraz każda inna pod warunkiem, że zrzesza co najmniej 15% załogi.

Uwaga: powyższa zasada nie ma zastosowania do pozostałych uprawnień reprezentatywnych organizacji związkowych, np. w zakresie szczególnej ochrony działaczy związkowych.

 1. Wskazano przykładowy katalog informacji udzielanych przez pracodawcę na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Znalazły się w nim m.in. informacje dotyczące:
 • działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy,
 • warunków pracy i zasad wynagradzania,
 • stanu i struktury zatrudnienia.

Pracodawca udziela zakładowej organizacji związkowej informacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

 1. Wprowadzono dwa terminy na wyrażenie zgody lub odmowę wyrażenia zgody przez zarząd zakładowej organizacji związkowej na zwolnienie chronionego działacza związkowego:
 • 14 dni roboczych w przypadku zamiaru wypowiedzenia stosunku prawnego przez pracodawcę,
 • 7 dni roboczych w przypadku zamiaru rozwiązania stosunku prawnego przez pracodawcę.

Uwaga: w przypadku upływu tych terminów – brak reakcji zarządu organizacji związkowej traktowany będzie jako wyrażenie zgody na dokonanie danej czynności przez pracodawcę.

 1. W razie bezprawnego zwolnienia chronionego działacza związkowego, wykonującego pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, działaczowi będzie przysługiwała jedynie rekompensata w wysokości 6 – miesięcznego wynagrodzenia. Osoba ta może jednak dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia przenoszącego wysokość rekompensaty.
 2. Wprowadzono regulacje karne (kara grzywny) w stosunku do działaczy związkowych w przypadku:
 • podania zawyżonej liczby członków związku zawodowego w celu uzyskania uprawnień zakładowej organizacji związkowej lub reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej,
 • przeznaczania dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej przez związek na cele niesłużące realizacji zadań statutowych związku lub dzielenie go pomiędzy członków związku,
 • braku zawiadomienia KRS w terminie 30 dni o zmianach do statutu.

 

 • braku zawiadomienia KRS w terminie 30 dni o zmianach do statutu.opracował :Wydział Prawny OPZZ

Boże Narodzenie 2018