Kim jesteśmy?

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce jest ogólnokrajową organizacją związkową reprezentującą interesy pracowników zakładów pracy branży spożywczej, działającą na rzecz ochrony praw pracowniczych, ochrony ruchu i dorobku spółdzielczości oraz handlu rodzimego.

Więcej na stronie O nas.

POWR.02.02.00-00-0075/16

 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce (Lider projektu) oraz Partnerzy Projektu: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług, SLG International Training Center Sp. z o.o. zapraszają małe i średnie Spółdzielnie Społem i Gminne Spółdzielnie Samopomoc Chłopska do udziału w projekcie:

 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego spółdzielni”

Celem projektu jest opracowanie strategii/planów rozwojowych przez 74 Spółdzielnie – zatrudniające od 26 do 249 osób – oraz monitoring i doradztwo w zakresie ich wdrożenia w okresie 01.09.2016 do 31.10.2017r.

W ramach opracowania strategii/planów rozwojowych zaplanowano analizę następujących obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa:

a) zasobów wewnętrznych – doradca przedstawi główne wnioski z analizy zasobów rzeczowych, informatycznych i ludzkich (np. w zakresie systemów motywacyjnych, ocen pracowniczych, szkoleń, komunikacji wewnętrznej). Na podstawie map kompetencji określi luki kompetencyjne i wskaże te, które w obecnej sytuacji są najważniejsze do zniwelowania, aby osiągnąć cele przedsiębiorstwa;

b) finansów – doradca określi podstawowe trendy rozwojowe firmy oraz wskaże ich przyczyny i źródła;

c) rynku – doradca opracuje kluczowe wnioski nt. asortymentu, rynków zbytu, kanałów dystrybucji oraz konkurencji, w tym oceni efektywność i zasadność wykorzystywania poszczególnych z nich. Sformułuje kluczowe wnioski nt. pozycji Przedsiębiorcy na rynku – będą one w szczególności dotyczyć obecnych i potencjalnych mocnych i słabych stron oferty oraz szans i zagrożeń na rynku;

d) procesów wewnętrznych – doradca sformułuje kluczowe wnioski i obserwacje dotyczące struktury organizacyjnej Przedsiębiorcy, jej mocnych i słabych stron, możliwości wprowadzenia usprawnień (np. na podstawie porównania z innymi przedsiębiorstwami w danej branży).

Każda średnia Spółdzielnia może skorzystać z 56 godz. doradztwa, a mała z 39 godz. przeznaczonego na opracowanie planów rozwojowych (w tym raporty), monitoring i doradztwo w zakresie ich wdrożenia. Doradztwo realizowane będzie w przedsiębiorstwach.

Opracowanie strategii/planu rozwojowego dofinansowane jest w 90% , wkład własny dla Spółdzielni  wynosi 10% kosztów.

Korzyści dla Spółdzielni z udziału w projekcie:

  • Posiadanie strategii/planu rozwojowego:

– daje pierwszeństwo przy staraniu się o środku unijne z Funduszu Europejskiego w obecnej perspektywie finansowej,

–  pozwala na wykorzystanie dokumentu w przyszłych opracowaniach takich jak: biznes plany, wycena firmy, wnioski kredytowe i dotacyjne itp., co obniża koszty nowych opracowań,

– pomaga w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.

  • przyczynienie się do opracowania kierunków działania spółdzielni przez KZRSS „Społem”,
  • wpływ na działania interwencyjne prowadzone przez Radę Dialogu Społecznego, w szczególności Komisję ds. Handlu i Gospodarki. Interwencje będą opracowane w kontekście sytuacji spółdzielni – pod kątem dostępnych ustaw i dekretów prawnych, w tym ustawy o spółdzielczości, ustawy wdrożeniowej funduszy europejskich.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *