Kim jesteśmy?

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce jest ogólnokrajową organizacją związkową reprezentującą interesy pracowników zakładów pracy branży spożywczej, działającą na rzecz ochrony praw pracowniczych, ochrony ruchu i dorobku spółdzielczości oraz handlu rodzimego.

Więcej na stronie O nas.

NOWY PROJEKT: Problemy społeczne pod lupą

Szanowni Państwo,

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce realizuje projekt pn. „Problemy społeczne pod lupą” .

Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy.

Celem projektuProblemy społeczne pod lupą” jest zwiększenie wpływu Federacji Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce na kształtowanie polityki rynku pracy i dostosowanie do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia ze szczególnym uwzględnieniem branży handlowej i sytuacji kobiet na rynku pracy dzięki działaniom prowadzonym w projekcie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie następujących badań i analiz:

Badanie 1: Potrzeby szkoleniowe i edukacyjne w opinii pracodawców i pracowników branży handlowej (handlu detalicznego) i możliwość ich realizacji.

Badanie 2: Potrzeby a możliwości uzupełnienia kwalifikacji i kompetencji kobiet powracających do aktywności zawodowej po minimum rocznej przerwie.

Badanie 3: Szkolnictwo zawodowe kształcące pracowników handlu w Polsce – analiza sytuacji obecnej oraz zapotrzebowanie w zakresie zmian kierunków kształcenia oraz programów nauczania w opinii pracodawców z branży handlowej.

Przeprowadzenie trzech ogólnopolskich badań i analiz, upublicznienie oraz zaprezentowanie wyników przeprowadzonych badań odbędzie się w terminie od 01/09/2019 do 31/08/2021. Wyniki badań zostaną upowszechnione a powstałe w ich wyniku 102 stanowiska/opinie zostaną zgłoszone do instytucji dialogowych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Z poważaniem,
Paulina Górczyńska
Kierowniczka Projektu
„Problemy społeczne pod lupą”
federacjaspolem@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *