Kim jesteśmy?

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce jest ogólnokrajową organizacją związkową reprezentującą interesy pracowników zakładów pracy branży spożywczej, działającą na rzecz ochrony praw pracowniczych, ochrony ruchu i dorobku spółdzielczości oraz handlu rodzimego.

Więcej na stronie O nas.

Uncategorized

ROZEZNANIE RYNKU Opracowanie strategii wykorzystania wyników badań i analiz oraz nadzór nad przeprowadzeniem badań

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce (zwana dalej „Zamawiającym”) realizując projekt pt. „Problemy społeczne pod lupą” (dalej „Projekt”) o numerze POWR.02.20.00-00-00011/18, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, poddziałanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy, poszukuje Wykonawcy/Wykonawców na opracowanie strategii wykorzystania wyników badań
i analiz
jak również eksperta ds. merytorycznych, który będzie sprawował nadzór nad przeprowadzeniem badań.

Zamówienie realizowane jest w trybie Rozeznania Rynku, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 22 sierpnia 2019. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia:

 1. Opracowanie strategii wykorzystania wyników badań i analiz.
 2. Zatrudnienie eksperta ds. merytorycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdziecie Państwo w załączniku pt. „Rozeznanie Rynku PSPL-1-RR-2019„. 

Oferty można składać pocztą elektroniczną, tradycyjną bądź osobiście do dnia 23/09/2019, do godziny 16:00.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z treścią ogłoszenia. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją treści warunków postawionych Wykonawcy w niniejszym Rozeznaniu Rynku. 

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE Stanowisko: Asystent do badania nr 1

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji, Handlu i Usług w Polsce rozpoczynając realizację Projektu pn. „Problemy społeczne pod lupą” o numerze POWR.02.20.00-00-0011/18, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zaprasza do złożenia oferty cenowej osoby, które posiadają kwalifikacje do pracy na stanowisku: „Asystent do badania nr 1”. Do zadań pracownika/cy będzie należało:

 • Wybór osób z grupy docelowej badania,
 • Umawianie na badania,
 • Zbieranie danych,
 • Częściowe przeprowadzenie badania,
 • Podróże służbowe celem dystrybucji narzędzi badawczych, zbierania danych itp.
 • Wspieranie badacza realizującego badanie w codziennej pracy,
 • Asysta przy realizacji całego badania,
 • Udział w pracach zespołu projektowego.

Tytuł badania: „Potrzeby szkoleniowe i edukacyjne w opinii pracodawców i pracowników branży handlowej (handlu detalicznego) i możliwość ich realizacji”.

Wstępny cel badania: diagnoza faktycznych potrzeb uzupełnienia kompetencji pracowników w branży handlowej na różnych szczeblach oraz oferty umożliwiającej uzupełnienie tych deficytów.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Umiejętność pracy w zespole oraz analitycznego myślenia,
 • Profesjonalizm.

Okres zatrudnienia: wrzesień 2019 – maj 2020 (9 miesięcy), zatrudnienie na podstawie um. zlecenia

Wymiar czasu pracy: 40 godzin miesięcznie

Miejsce pracy: Warszawa oraz inne miejsca związane z realizacją badań

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów do dnia 16 września 2019 roku do godz. 12:00. Dokumenty powinny zawierać:

 • CV wraz z oświadczeniem o posiadaniu przygotowania do wykonywania zadań w ramach stanowiska „Asystent do badania nr 1„,
 • Pisemną informację odnośnie oczekiwań płacowych,
 • Podpisaną klauzulę informacyjną dot. Przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji (załącznik do ogłoszenia).

CV powinno zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Federację Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji, Handlu i Usług w Polsce (ul. Kopernika 36/40, lok. 375, 02-924 Warszawa) zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości – dla celów związanych z procesem rekrutacji. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie.”

Aplikacje można składać osobiście w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji, Handlu i Usług w Polsce (ul. Kopernika 36/40, lok. 375, 02-924 Warszawa), listownie (liczy się data wpływu korespondencji) lub mailowo (podpisany skan) na adres: federacjaspolem@gmail.com.

Niniejsze ogłoszenie ma na celu ustalenie ceny rynkowej za pracę na wymienionym stanowisku,
w podanym wymiarze.

W razie pytań prosimy o kontakt z kierowniczką projektu – Pauliną Górczyńską (tel. +48 505 108 803).

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE Stanowisko: Asystent do badania nr 2

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji, Handlu i Usług w Polsce rozpoczynając realizację Projektu pn. „Problemy społeczne pod lupą” o numerze POWR.02.20.00-00-0011/18, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zaprasza do złożenia oferty cenowej osoby, które posiadają kwalifikacje do pracy na stanowisku: „Asystent do badania nr 2”. Do zadań pracownika/cy będzie należało:

 • Wybór osób z grupy docelowej badania,
 • Umawianie na badania,
 • Zbieranie danych,
 • Częściowe przeprowadzenie badania,
 • Podróże służbowe celem dystrybucji narzędzi badawczych, zbierania danych itp.
 • Wspieranie badacza realizującego badanie w codziennej pracy,
 • Asysta przy realizacji całego badania,
 • Udział w pracach zespołu projektowego.

Tytuł badania: „Potrzeby a możliwości uzupełnienia kwalifikacji i kompetencji kobiet powracających do aktywności zawodowej po minimum rocznej przerwie”.

Wstępny cel badania: diagnoza potrzeb uzupełniających kompetetencje kobiet powracających na rynek pracy po dłuższej przerwie (np. związanej z wychowaniem dziecka) oraz możliwości ich uzupełnienia.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Umiejętność pracy w zespole oraz analitycznego myślenia,
 • Profesjonalizm.

Okres zatrudnienia: wrzesień 2019 – grudzień 2020 (16 miesięcy), zatrudnienie na podstawie um. o pracę

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

Miejsce pracy: Warszawa oraz inne miejsca związane z realizacją badań

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów do dnia 16 września 2019 roku do godz. 12:00. Dokumenty powinny zawierać:

 • CV wraz z oświadczeniem o posiadaniu przygotowania do wykonywania zadań w ramach stanowiska „Asystent do badania nr 2„,
 • Pisemną informację odnośnie oczekiwań płacowych,
 • Podpisaną klauzulę informacyjną dot. Przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji (załącznik do ogłoszenia).

CV powinno zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Federację Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji, Handlu i Usług w Polsce (ul. Kopernika 36/40, lok. 375, 02-924 Warszawa) zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości – dla celów związanych z procesem rekrutacji. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie.”

Aplikacje można składać osobiście w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji, Handlu i Usług w Polsce (ul. Kopernika 36/40, lok. 375, 02-924 Warszawa), listownie (liczy się data wpływu korespondencji) lub mailowo (podpisany skan) na adres: federacjaspolem@gmail.com.

Niniejsze ogłoszenie ma na celu ustalenie ceny rynkowej za pracę na wymienionym stanowisku,
w podanym wymiarze.

W razie pytań prosimy o kontakt z kierowniczką projektu – Pauliną Górczyńską (tel. +48 505 108 803).

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE Stanowisko: Badacz do badania nr 2

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji, Handlu i Usług w Polsce rozpoczynając realizację Projektu pn. „Problemy społeczne pod lupą” o numerze POWR.02.20.00-00-0011/18, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zaprasza do złożenia oferty cenowej osoby, które posiadają kwalifikacje do pracy na stanowisku: „Badacz do badania nr 2”. Do zadań pracownika/cy będzie należało:

 • Zaplananowanie procesu badania, przygotowanie ostatecznej metodologii badania, ustalenie celu, obszarów problemowych, grup badawczych, technik badania, zasad analizy danych,
 • Przygotowanie narzędzi badawczych,
 • Przeprowadzenie pilotażu badania i ewentualna modyfikacja narzędzi/procesu itp.,
 • Przeprowadzenie badania,
 • Weryfikacja i analiza materiału,
 • Przygotowanie raportu z badania,
 • Udział w pracach zespołu projektowego.

Tytuł badania: „Potrzeby a możliwości uzupełnienia kwalifikacji i kompetencji kobiet powracających do aktywności zawodowej po minimum rocznej przerwie”.

Wstępny cel badania: diagnoza potrzeb uzupełniających kompetetencje kobiet powracających na rynek pracy po dłuższej przerwie (np. związanej z wychowaniem dziecka) oraz możliwości ich uzupełnienia.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Doświadczenie w realizacji badań na rzecz związków zawodowych,
 • Umiejętność pracy w zespole oraz analitycznego myślenia,
 • Profesjonalizm.

Okres zatrudnienia: wrzesień 2019 – grudzień 2020 (16 miesięcy), zatrudnienie na podstawie um. o pracę

Wymiar czasu pracy: 1/3 etatu

Miejsce pracy: Warszawa oraz inne miejsca związane z realizacją badań

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów do dnia 16 września 2019 roku do godz. 12:00. Dokumenty powinny zawierać:

 • CV wraz z oświadczeniem o posiadaniu przygotowania do wykonywania zadań w ramach stanowiska „Badacz do badania nr 2„,
 • Pisemną informację odnośnie oczekiwań płacowych,
 • Podpisaną klauzulę informacyjną dot. Przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji (załącznik do ogłoszenia).

CV powinno zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Federację Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji, Handlu i Usług w Polsce (ul. Kopernika 36/40, lok. 375, 02-924 Warszawa) zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości – dla celów związanych z procesem rekrutacji. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie.”

Aplikacje można składać osobiście w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji, Handlu i Usług w Polsce (ul. Kopernika 36/40, lok. 375, 02-924 Warszawa), listownie (liczy się data wpływu korespondencji) lub mailowo (podpisany skan) na adres: federacjaspolem@gmail.com.

Niniejsze ogłoszenie ma na celu ustalenie ceny rynkowej za pracę na wymienionym stanowisku,
w podanym wymiarze.

W razie pytań prosimy o kontakt z kierowniczką projektu – Pauliną Górczyńską (tel. +48 505 108 803).

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE Stanowisko: Badacz do badania nr 1

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji, Handlu i Usług w Polsce rozpoczynając realizację Projektu pn. „Problemy społeczne pod lupą” o numerze POWR.02.20.00-00-0011/18, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zaprasza do złożenia oferty cenowej osoby, które posiadają kwalifikacje do pracy na stanowisku: „Badacz do badania nr 1”. Do zadań pracownika/cy będzie należało:

 • Zaplananowanie procesu badania, przygotowanie ostatecznej metodologii badania, ustalenie celu, obszarów problemowych, grup badawczych, technik badania, zasad analizy danych,
 • Przygotowanie narzędzi badawczych,
 • Przeprowadzenie pilotażu badania i ewentualna modyfikacja narzędzi/procesu itp.,
 • Przeprowadzenie badania,
 • Weryfikacja i analiza materiału,
 • Przygotowanie raportu z badania,
 • Udział w pracach zespołu projektowego.

Tytuł badania: „Potrzeby szkoleniowe i edukacyjne w opinii pracodawców i pracowników branży handlowej (handlu detalicznego) i możliwość ich realizacji”.

Wstępny cel badania: diagnoza faktycznych potrzeb uzupełnienia kompetencji pracowników w branży handlowej na różnych szczeblach oraz oferty umożliwiającej uzupełnienie tych deficytów.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Doświadczenie w realizacji badań,
 • Umiejętność pracy w zespole oraz analitycznego myślenia,
 • Profesjonalizm.

Okres zatrudnienia: wrzesień 2019 – listopad 2020 (15 miesięcy), zatrudnienie na podstawie um. o pracę

Wymiar czasu pracy: 1/3 etatu

Miejsce pracy: Warszawa oraz inne miejsca związane z realizacją badań

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów do dnia 16 września 2019 roku do godz. 12:00. Dokumenty powinny zawierać:

 • CV wraz z oświadczeniem o posiadaniu przygotowania do wykonywania zadań w ramach stanowiska „Badacz do badania nr 1„,
 • Pisemną informację odnośnie oczekiwań płacowych,
 • Podpisaną klauzulę informacyjną dot. Przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji (załącznik do ogłoszenia).

CV powinno zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Federację Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji, Handlu i Usług w Polsce (ul. Kopernika 36/40, lok. 375, 02-924 Warszawa) zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości – dla celów związanych z procesem rekrutacji. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie.”

Aplikacje można składać osobiście w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji, Handlu i Usług w Polsce (ul. Kopernika 36/40, lok. 375, 02-924 Warszawa), listownie (liczy się data wpływu korespondencji) lub mailowo (podpisany skan) na adres: federacjaspolem@gmail.com.

Niniejsze ogłoszenie ma na celu ustalenie ceny rynkowej za pracę na wymienionym stanowisku,
w podanym wymiarze.

W razie pytań prosimy o kontakt z kierowniczką projektu – Pauliną Górczyńską (tel. +48 505 108 803).

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE
Stanowisko: Specjalista/ka ds. badania deficytów kompetencyjnych

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Naglowki.jpg

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji, Handlu i Usług w Polsce rozpoczynając realizację Projektu pn. „Skuteczni uczestnicy dialogu społecznego” o numerze POWR.02.20.00-00-0003/18, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zaprasza do złożenia oferty cenowej osoby, które posiadają kwalifikacje do pracy na stanowisku: „Specjalisty/ki ds. badania deficytów kompetencyjnych”. Do zadań pracownika/cy będzie należało:

 • Przygotowanie profesjonalnego narzędzia do badania deficytów kompetencyjnych wśród członków/członkiń ciał dialogowych desygnowanych z ramienia Federacji Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce oraz Rady OPZZ Województwa Opolskiego,
 • Przeprowadzenie badań deficytów kompetencyjnych metodą TDI na minimum 50 respondentach/respondentkach,
 • Przygotowanie raportu z badania,
 • Udział w pracach zespołu projektowego.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Doświadczenie w realizacji badań wśród członków/członkiń związków zawodowych,
 • Umiejętność pracy w zespole oraz analitycznego myślenia,
 • Profesjonalizm.

Okres zatrudnienia: wrzesień – grudzień 2019 (4 miesiące)

Wymiar czasu pracy: pół etatu (umowa o pracę)

Miejsce pracy: Warszawa i inne miejsca realizacji badań

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów do dnia 23 sierpnia 2019 roku do godz. 16:00. Dokumenty powinny zawierać:

 • CV wraz z oświadczeniem o posiadaniu przygotowania do wykonywania zadań w ramach stanowiska „Specjalista/tka ds. badania deficytów kompetencyjnych„,
 • Pisemną informację odnośnie oczekiwań płacowych w kwocie brutto,
 • Podpisaną klauzulę informacyjną dot. Przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji (załącznik do ogłoszenia).

CV powinno zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Federację Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji, Handlu i Usług w Polsce (ul. Kopernika 36/40, lok. 375, 02-924 Warszawa) zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości – dla celów związanych z procesem rekrutacji. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie.”

Aplikacje można składać osobiście w godzinach pracy biura w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji, Handlu i Usług w Polsce (ul. Kopernika 36/40, lok. 375, 02-924 Warszawa), listownie (liczy się data wpływu korespondencji) lub mailowo (podpisany skan) na adres: federacjaspolem@gmail.com.
Niniejsze ogłoszenie ma na celu ustalenie ceny rynkowej za pracę na wymienionym stanowisku, w podanym wymiarze.

W razie pytań prosimy o kontakt z kierowniczką projektu – Pauliną Górczyńską (tel. +48 505 108 803).

Zmarł Jan Guz

Z głębokim żalem żegnamy nieocenionego Związkowca, kolegę, przyjaciela…

NOWY PROJEKT: Skuteczni Uczestnicy Dialogu Społecznego

Szanowni Państwo,

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce w partnerstwie z Radą OPZZ Województwa Opolskiego od początku maja realizuje projekt pt. „Skuteczni Uczestnicy Dialogu Społecznego”. Projekt ten finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji, Działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy.

Celem projektu jest podniesienie jakości udziału w dialogu społecznym członków i członkiń związków zawodowych zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce oraz w Radzie OPZZ Województwa Opolskiego. Projekt zakłada udział w kształtowaniu strategii rozwoju kapitału ludzkiego poprzez profesjonalizację uczestnictwa związkowców w strukturach dialogowych. Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji działań w projekcie takich jak: przeprowadzenie badań kompetencji, stworzenie profilu kompetencyjnego uczestnika dialogu społecznego, wypracowanie mechanizmów wsparcia kompetencji przedstawicieli partnerów społecznych, wypracowanie zasad i narzędzi do weryfikacji aktywności partnerów społecznych oraz podniesienie kompetencji 140 działaczy i działaczek związkowych.

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

 • Wypracowanie profilu kompetencyjnego uczestnika dialogu społecznego,
 • Analiza kompetencji przedstawicieli partnerów społecznych,
 • Wypracowanie mechanizmów wsparcia kompetencji,
 • Wypracowanie zasad i narzędzi do weryfikacji aktywności partnerów społecznych,
 • Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów.

Z poważaniem,
Paulina Górczyńska
Kierowniczka Projektu
„Skuteczni Uczestnicy Dialogu Społecznego”
federacjaspolem@gmail.com

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE
Stanowisko: Specjalista/ka ds. badania kompetencji przedstawicieli partnerów społecznych

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji, Handlu i Usług w Polsce rozpoczynając realizację Projektu pn. „Skuteczni uczestnicy dialogu społecznego” o numerze POWR.02.20.00-IP.03-00-001/18, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zaprasza do złożenia oferty cenowej osoby, które posiadają kwalifikacje do pracy na stanowisku: „Specjalisty/ki ds. badania kompetencji przedstawicieli partnerów społecznych”. Do zadań pracownika/cy będzie należało:

 • Przygotowanie profesjonalnego narzędzia do badania kompetencji członków organizacji związkowych,
 • Przeprowadzenie badań kompetencji na poziomie organizacji wśród wyznaczonych respondentów – przeprowadzenie badań metodą wywiadów telefonicznych na minimum 300 respondentach,
 • Przygotowanie raportu z badania,
 • Udział w pracach zespołu projektowego.

Specjalista/ka ds. badania kompetencji uzyska podczas swojej pracy wsparcie ze strony eksperta merytorycznego – osoby z długoletnim doświadczeniem w pracy związkowej, a także w prowadzeniu dialogu społecznego.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Doświadczenie w realizacji badań wśród członków związków zawodowych,
 • Umiejętność pracy w zespole oraz analitycznego myślenia,
 • Profesjonalizm.

Okres zatrudnienia: maj – sierpień 2019 (4 miesiące)

Wymiar czasu pracy: pół etatu

Miejsce pracy: Warszawa

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów do dnia 25 kwietnia 2019 roku do godz. 16:00. Dokumenty powinny zawierać:

 • CV wraz z oświadczeniem o posiadaniu przygotowania do wykonywania zadań w ramach stanowiska „Specjalista/tka ds. badania kompetencji przedstawicieli partnerów społecznych„,
 • Pisemną informację odnośnie oczekiwań płacowych w kwocie netto,
 • Podpisaną klauzulę informacyjną dot. Przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji (załącznik do ogłoszenia).

CV powinno zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Federację Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji, Handlu i Usług w Polsce (ul. Kopernika 36/40, lok. 375, 02-924 Warszawa) zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości – dla celów związanych z procesem rekrutacji. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie.”

Aplikacje można składać osobiście w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji, Handlu i Usług w Polsce (ul. Kopernika 36/40, lok. 375, 02-924 Warszawa), listownie (liczy się data wpływu korespondencji) lub mailowo (podpisany skan) na adres: federacjaspolem@gmail.com.
Niniejsze ogłoszenie ma na celu ustalenie ceny rynkowej za pracę na wymienionym stanowisku, w podanym wymiarze.

W razie pytań prosimy o kontakt z kierowniczką projektu – Pauliną Górczyńską (tel. +48 505 108 803).

Terminy szkoleń w 2019 r w ramach projektu ” Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów” Hotel Borowina Konstancin Jeziorna

Temat Liczba uczestników Liczba dni Liczba godzin Termin
Współpraca z innymi osobami

 

12 os 2 dni 7 godz. 19-20.02.2019
Sprawozdawczość i rozliczenia organizacji związkowych

 

16 os 2 dni 7 godz. 27-28.03.2019

01-02.07.2019

09-10.09.2019

10-11.10.2019

Tworzenie prawa na poziomie kraju i zakładu pracy a uprawnienia związków zawodowych 60 os 1 dzień 5 godz. 29.03.2019 r
Debata publiczna 12 os 2 dni 7 godz. 23-24.04.2019

 

Ubezpieczenia społeczne – emerytury i renty 30 os 1 dzień 7 godz. 25.04.2019 r

07.06.2019 r

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16 os 2 dni 7 godz. 05-06.06.2019

 

Ubezpieczenia społeczne – zasiłki na wypadek choroby i macierzyństwa 30 os 1 dzień 7 godz. 18.10.2019 r

22.11.2019 r

04.12.2019 r

Analiza finansowa przedsiębiorstw 16 os 2 dni 7 godz.  

20-21.11.2019