Kim jesteśmy?

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce jest ogólnokrajową organizacją związkową reprezentującą interesy pracowników zakładów pracy branży spożywczej, działającą na rzecz ochrony praw pracowniczych, ochrony ruchu i dorobku spółdzielczości oraz handlu rodzimego.

Więcej na stronie O nas.

Rusza nowy projekt szkoleniowy pt. ” Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”

 

 

Związek Zawodowy Górników w Polsce w partnerstwie z Federacją Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce, od 1 stycznia 2018 roku do 31 października 2020 roku będzie realizował projekt pt. „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Beneficjentami projektu będą członkinie/członkowie ZZG w Polsce, FZZPSPHiU w Polsce oraz Rady OPZZ Województwa Śląskiego. Celem projektu jest wzrost potencjału tych organizacji, poprzez udział ich członków w szkoleniach, doradztwach i warsztatach oraz podwyższenie ich kompetencji niezbędnych do czynnego udziału w procesie stanowienia prawa. Tematy realizowanych szkoleń to:

 1. Tworzenie prawa na poziomie kraju i zakładu pracy, a uprawnienia związków zawodowych
 2. Zasady procesu legislacyjnego
 3. Sprawozdawczość i rozliczenia organizacji związkowych
 4. Usprawnienia strony społecznej w kontekście ustawy o związkach zawodowych, RDS i Kodeksu Pracy
 5. Ustawa o sporach zbiorowych
 6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 7. Prawo pracy
 8. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 9. Ustawa o ochronie danych osobowych
 10. Debata publiczna
 11. Współpraca z innymi osobami
 12. Negocjacje i mediacje w procesach tworzenia prawa
 13. Ubezpieczenia społeczne – emerytury i renty
 14. Ubezpieczenia społeczne – zasiłki na wypadek choroby i macierzyństwa

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona, dlatego uczestnik musi spełnić określone kryteria rekrutacyjne. Z udziału w projekcie nie są wykluczone osoby, które uczestniczyły już w innych projektach współfinansowanych ze środków EFES. Szczegółowe informacje można uzyskać w zakładowych organizacjach związkowych uczestniczących w projekcie.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

Zakończenie projektu

W dniu 30.10.2017 zakończyliśmy projekt POWR.02.02.00-00-0075/16 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego spółdzielni.

Dzięki projektowi spółdzielnie mogą lepiej zaplanować swój rozwój i środki finansowe na jego realizację.

Wszystkim spółdzielcom dziękujemy za udział w projekcie i życzymy dalszych sukcesów

POWR.02.02.00-00-0075/16

 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce (Lider projektu) oraz Partnerzy Projektu: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług, SLG International Training Center Sp. z o.o. zapraszają małe i średnie Spółdzielnie Społem i Gminne Spółdzielnie Samopomoc Chłopska do udziału w projekcie:

 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego spółdzielni”

Celem projektu jest opracowanie strategii/planów rozwojowych przez 74 Spółdzielnie – zatrudniające od 26 do 249 osób – oraz monitoring i doradztwo w zakresie ich wdrożenia w okresie 01.09.2016 do 31.10.2017r.

W ramach opracowania strategii/planów rozwojowych zaplanowano analizę następujących obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa:

a) zasobów wewnętrznych – doradca przedstawi główne wnioski z analizy zasobów rzeczowych, informatycznych i ludzkich (np. w zakresie systemów motywacyjnych, ocen pracowniczych, szkoleń, komunikacji wewnętrznej). Na podstawie map kompetencji określi luki kompetencyjne i wskaże te, które w obecnej sytuacji są najważniejsze do zniwelowania, aby osiągnąć cele przedsiębiorstwa;

b) finansów – doradca określi podstawowe trendy rozwojowe firmy oraz wskaże ich przyczyny i źródła;

c) rynku – doradca opracuje kluczowe wnioski nt. asortymentu, rynków zbytu, kanałów dystrybucji oraz konkurencji, w tym oceni efektywność i zasadność wykorzystywania poszczególnych z nich. Sformułuje kluczowe wnioski nt. pozycji Przedsiębiorcy na rynku – będą one w szczególności dotyczyć obecnych i potencjalnych mocnych i słabych stron oferty oraz szans i zagrożeń na rynku;

d) procesów wewnętrznych – doradca sformułuje kluczowe wnioski i obserwacje dotyczące struktury organizacyjnej Przedsiębiorcy, jej mocnych i słabych stron, możliwości wprowadzenia usprawnień (np. na podstawie porównania z innymi przedsiębiorstwami w danej branży).

Każda średnia Spółdzielnia może skorzystać z 56 godz. doradztwa, a mała z 39 godz. przeznaczonego na opracowanie planów rozwojowych (w tym raporty), monitoring i doradztwo w zakresie ich wdrożenia. Doradztwo realizowane będzie w przedsiębiorstwach.

Opracowanie strategii/planu rozwojowego dofinansowane jest w 90% , wkład własny dla Spółdzielni  wynosi 10% kosztów.

Korzyści dla Spółdzielni z udziału w projekcie:

 • Posiadanie strategii/planu rozwojowego:

– daje pierwszeństwo przy staraniu się o środku unijne z Funduszu Europejskiego w obecnej perspektywie finansowej,

–  pozwala na wykorzystanie dokumentu w przyszłych opracowaniach takich jak: biznes plany, wycena firmy, wnioski kredytowe i dotacyjne itp., co obniża koszty nowych opracowań,

– pomaga w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.

 • przyczynienie się do opracowania kierunków działania spółdzielni przez KZRSS „Społem”,
 • wpływ na działania interwencyjne prowadzone przez Radę Dialogu Społecznego, w szczególności Komisję ds. Handlu i Gospodarki. Interwencje będą opracowane w kontekście sytuacji spółdzielni – pod kątem dostępnych ustaw i dekretów prawnych, w tym ustawy o spółdzielczości, ustawy wdrożeniowej funduszy europejskich.

 

 

 

 

Zakończenie szkoleń

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować o zakończeniu cyklu 5 szkoleń z tematyki

Zarządzanie zmianą”
dla kadry kierowniczej 12 przedsiębiorstw biorących udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej

na podstawie umowy nr UDA-POKL.02.01.02-00-022/14
z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

 

Zakończenie szkoleń


Szanowni Państwo,

chcielibyśmy poinformować o zakończeniu cyklu 10 szkoleń dla członków związków zawodowych z 4 tematów:

Dialog społeczny w procesie zmiany,

Współpraca w procesie zmiany,

Innowacyjne narzędzia merchandisingowe a rozwój sklepu,

Współpracy w procesie zmiany.

Projekt pt. „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej”  jest  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy
nr UDA-POKL.02.01.02-00-022/14 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU CYKLU SZKOLEŃ Z MERCHANDISINGU

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy poinformować, że z dniem 8 lutego 2o15 roku został zakończony cykl 16 szkoleń dla 12 przedsiębiorstw z tematyki „MERCHANDISING”  w ramach projektu współfinansowanego przez unię europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej” na podstawie umowy nr UDA-POKL.02.01.02-00-022/14 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Chcemy pogratulować wszystkim uczestnikom za ukończenie kursu.

 

GRATULUJEMY !!!

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wynajem sal szkoleniowych i zapewnienie cateringu na szkoleniach

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dokonaliśmy rozstrzygnięcia postępowania na wynajęcie sal szkoleniowych, przygotowanie cateringu na szkoleniach w ramach realizacji projektu pt. „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach przeprowadzonej procedury wpłynęło 28 ofert, spośród których wyłoniliśmy oferty, które uzyskały największą ilość punktów oraz nie zostały odrzucone z powodów nie spełniania wymogów lub zaproponowania zbyt wysokiej ceny.

Umowy na realizację usług zostaną podpisane z: ·

– PHU Piotr Koch Na przeprowadzenie szkolenia w dniu 02 marca 2015 roku w Poznaniu, w sali konferencyjnej KOCHTEX

– Prospect Szkoła Języków Obcych Na przeprowadzenie szkolenia w dniu 15 kwietnia 2015 roku w Końskich, w Prospect Szkole Języków Obcych

– UpHotel Na przeprowadzenie szkolenia w dniu 14 maja 2015 roku w Katowicach, w Hotelu Silesian

– Hotel Mława sp. z o.o. Na przeprowadzenie szkolenia w dniu 09 czerwca 2015 roku w Mławie, w Hotelu Mława

– UpHotel Na przeprowadzenie szkolenia w dniu 10 lipca 2015 roku w Krakowie, w Hotelu Fero Express

Do wybranych Oferentów zostaną w przyszłym tygodniu wysłane mailem umowy.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wynajem sal szkoleniowych i zapewnienie cateringu na szkoleniach

Uprzejmie informujemy, że dokonaliśmy rozstrzygnięcia postępowania na wynajęcie sal szkoleniowych, przygotowanie cateringu na szkoleniach w ramach realizacji projektu pt. „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach przeprowadzonej procedury wpłynęło 17 ofert, spośród których wyłoniliśmy oferty, które uzyskały największą ilość punktów oraz nie zostały odrzucone z powodów nie spełniania wymogów lub zaproponowania zbyt wysokiej ceny.

 

Umowy na realizację usług  zostaną podpisane z:

 

Społem Powszechną Spółdzielnią Spożywców w Wyszkowie

Na przeprowadzenie szkoleń w dniach 12 i 13 stycznia 2015 roku w Wyszkowie w restauracji Wyszkowianka

Invest Hotel sp. z o.o.

Na przeprowadzenie szkoleń w dniach 19 i 20 stycznia 2015 roku w Zawierciu w hotelu Zawiercie

Hotelem Batory w Krakowie

Na przeprowadzenie szkolenia w dniu 20 stycznia 2015 roku w Krakowie w hotelu Batory

Leśnym Ośrodkiem Szkoleniowym w Puszczykowie

Na przeprowadzenie szkolenia w dniu 02 lutego 2015 w Puszczykowie w Ośrodku Leśnym

Tamadą sp. z o.o

Na przeprowadzenie szkolenia w dniu 03 lutego 2015 w Ozorkowie w Hoteliku i Restauracji Tamada

Szkołą Języków Obcych Agnieszka Wójcik

Na przeprowadzenie szkolenia w dniu 04 lutego 2015 roku w Końskich w Sali konferencyjnej Szkoły Języków Obcych

Życzenia Świąteczne

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wynajem sal szkoleniowych i zapewnienie cateringu na szkoleniach

Uprzejmie informujemy, że dokonaliśmy rozstrzygnięcia postępowania na wynajęcie sali szkoleniowej i przygotowanie cateringu na szkoleniu w ramach realizacji projektu pt. „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w miejscowości Końskie.
W ramach przeprowadzonej procedury wpłynęły 2 oferty, spośród których wyłoniliśmy 1 ofertę, która uzyskała największą ilość punktów oraz nie została odrzucona z powodów nie spełniania wymogów lub zaproponowania zbyt wysokiej ceny.

 

Umowa na realizację usług  zostanie podpisana z:

 

Agnieszką Wójcik – Szkoła Języków Obcych, ul.3 maja 1,  26-200 Końskie