Kim jesteśmy?

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce jest ogólnokrajową organizacją związkową reprezentującą interesy pracowników zakładów pracy branży spożywczej, działającą na rzecz ochrony praw pracowniczych, ochrony ruchu i dorobku spółdzielczości oraz handlu rodzimego.

Więcej na stronie O nas.

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTOWE – INFORMACJA DLA OFERENTÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTĘ NA PRZEPROWADZENIA DORADZTWA Z ZAKRESU BADANIA OTOCZENIA SKLEPU w projekcie „STRATEGICZNY WYMIAR MERCHANDISINGU W BRANŻY HANDLOWEJ”

Uprzejmie informuję, że w wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie  – 1. Oferentka złożyła ofertę na przeprowadzenie doradztwa:

 

 1. Dorota Wiktorowska

 

Oferta przekroczyła cenowo zaplanowane w budżecie koszty przeznaczone na tą usługę, ale nie zawierała braków formalnych. Na skutek tego zostały w dniu 07 października 2014 r. przeprowadzone z Oferentką negocjacje.

 

Po przeprowadzeniu negocjacji, Zamawiający wyłonił do przygotowania raportu Oferentkę – Dorotę Wiktorowską, przy następujących ustalonych przez strony cenach za usługę:

 

 

zakres

ilość

godzin

cena jednostkowa

wartość zamówienia

Przeprowadzenie doradztwa z zakresu badania otoczenia sklepu

400

300,00

120 000 zł

 

Umowa z Oferentem zostanie podpisana do 10 października 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Pracuj efektywnie i z przyjemnością”, realizowanego przez Federację Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce, w partnerstwie z SLG International Training Center Sp. z o.o., w ramach Priorytetu II Działania 2.1 Poddziałania 2.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłaszamy przetarg na realizację zadań projektowych:

1. wynajęcie sali konferencyjnej na potrzeby szkoleń,

2. zapewnienie wyżywienia dla uczestników szkoleń,

3. zapewnienie zakwaterowania dla uczestników szkoleń,

„Uwaga! Rozszerzono zapisy w § 4, prosimy o ponowne zapoznanie z zapytaniem ofertowym.”

zapytanie ofertowe nr.1_POKL_PARP_PEP

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O PROJEKCIE

  „PRACUJ EFEKTYWNIE I Z PRZYJEMNOŚCIĄ

Cel ogólny:

 •   wzrost efektywności firmy poprzez wzrost zaangażowania pracowników oraz udoskonalenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi.

Cel ogólny jest realizowany podczas 2 etapów:

 1. Rozwój umiejętności interpersonalnych pracowników
 2. Doradztwo w  przedsiębiorstwach w zakresie udoskonalenia standardów zarządzania zasobami ludzkimi

Etap I – Rozwój umiejętności interpersonalnych pracowników

Etap I składa się z 3 szkoleń, z których każde trwa 2 dni. Uczestnikami mogą być pracownicy szeregowi i kadra kierownicza. Etap realizowany jest  okresie 10.2014r.-02.2015r.

Cele szczegółowe realizowane w etapie I:

 •   rozwój umiejętności interpersonalnych (m.in. umiejętności nawiązywania relacji,  komunikacyjnych, negocjacyjnych, rozwiązywania konfliktów, pracy zespołowej, zachowań  asertywnych, wywierania wpływu) niezbędnych w kontaktach z klientami zewnętrznymi i  wewnętrznymi,
 •   wzrost motywacji i zaangażowania w pracę,
 •   wzrost identyfikacji z celami firmy,
 •  wzrost efektywności indywidualnej,
 •   wzrost satysfakcji z pracy poprzez uzyskanie równowagi pomiędzy życiem  zawodowym i osobistym,
 •   wypracowanie wniosków do wykorzystania przez pracodawców dotyczących warunków niezbędnych do budowania u pracowników motywacji, identyfikacji z firmą.

Szkolenie nr 1 – Szkolenie umiejętności interpersonalnych – trening

Czas trwania – 2 dni

Ramowy program:

 • Co to są umiejętności interpersonalne i dlaczego są ważne dla organizacji?
 • Moje mocne i słabe strony w komunikowaniu się.
 • Jak wyrażać swoje myśli i uczucia w rozmowie?
 • Asertywnie to nie znaczy agresywnie – czyli jak skutecznie się komunikować?
 • Strategie komunikacji dopasowane do wymagających klientów zewnętrznych i wewnętrznych?
 • Informacja zwrotna – czyli jak konstruktywnie dzielić się swoimi uwagami?
 • Jak negocjować i rozwiązywać konflikty w zespole?
 •  Jak  budować współpracę w zespole, markę i lojalność wobec firmy?
 • Jak stworzyć  zaangażowany i zmotywowany zespół – czynniki sukcesu-wnioski.

Szkolenie nr 2  – Szkolenie z zakresu efektywności osobistej

Czas trwania – 2 dni

Ramowy program:

 • Jakie są moje cele życiowe i zawodowe?
 • Źródła satysfakcji zawodowej i osobistej.
 • Jak pogodzić cele zawodowe z prywatnymi?
 • Narzędzia pomocne w planowaniu pracy.
 • Przyczyny  i rola stresu w naszym życiu. Techniki radzenia sobie ze stresem.
 • Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym i brakiem chęci do pracy?
 • Jak wzbudzić w sobie motywację wewnętrzną będącą motorem do osiągania celów?
 • Jak  podnieść swoją efektywność osobistą – czynniki sukcesu.

Szkolenie nr 3 – Szkolenie z zarządzania zmianą osobistą

Czas trwania – 2 dni

Ramowy program:

 • Kiedy podlegamy zmianie  – definicje.
 • Dlaczego boimy się zmian?
 • Czy można przygotować się do zmiany?
 • Jakie są przyczyny oporu przed zmianą?
 • Indywidualne reakcje na zmianę – dlaczego różnie reagujemy na zmiany?
 • Jak radzić sobie ze zmianami? Błędy i porażki, czy warto ich się bać?
 • Jak zwiększać swoją otwartość na zmiany w organizacji i życiu osobistym?
 • Jak zostać liderem zmiany organizacyjnej?
 • Rozwój własny jako najlepsza inwestycja w życiu-podsumowanie i wnioski.

Etap II – Doradztwo w  przedsiębiorstwach w zakresie udoskonalenia standardów zarządzania zasobami ludzkimi

Etap  II projektu rozpocznie się konferencją w Warszawie, na której specjaliści przedstawią współczesne tendencje w zakresie standardów zarządzania zasobami ludzkimi ze szczególnym naciskiem na budowanie identyfikacji i zaangażowania pracowników oraz zostaną przedstawione wnioski końcowe z I etapu projektu. Ten etap projektu dedykowany jest dla kadry zarządzającej i  przedstawicieli organizacji społecznych.

Po konferencji rozpoczną się działania doradcze i doradczo-warsztatowe w firmach w wymiarze 12- 48 godzin w zależności od potrzeb  i uzgodnień. Realizacja w okresie 03- 08.2015r.

Cele szczegółowe realizowane w etapie II:

 •   wsparcie działań personalnych np. w zakresie rekrutacji i selekcji, opisów stanowisk pracy, identyfikacji i analizy potrzeb     szkoleniowych, systemów motywowania i oceny pracowniczej,
 •    udoskonalenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi służących wzrostowi efektywności firm,
 •    rozwój umiejętności w wybranych obszarach,
 •    wzrost motywacji i zaangażowania w pracę,
 •    wzrost identyfikacji z celami firmy.

Informacje organizacyjne:

 •    udział w projekcie jest BEZPŁATNY, dofinansowany w ramach środków EFS
 •    uczestnicy muszą być pracownikami małych i średnich przedsiębiorstw
 •     konieczne jest zgłoszenie uczestnictwa  i  podpisanie umowy na realizację projektu
 •    uczestnicy i zainteresowane przedsiębiorstwa dokonują wyboru, w których etapach projektu chcą wziąć udział
 •    szkolenia będą odbywać  się w miejscu i wg harmonogramu ustalonego z Spółdzielniami
 •   w  ramach szkoleń zapewniamy: wyżywienie (przerwy kawowe, lunch), zakwaterowanie ze śniadaniem i kolacją dla dojeżdżających na szkolenia, materiały szkoleniowe (segregator ze skryptem i prezentacją, notatnik, długopis), certyfikat ukończenia szkolenia.
 •  w sprawie szczegółowych ustaleń prosimy o kontakt z:

Beata Karolak tel.kom. 0607 166 132 b.karolak@slg-itc.eu

Bożena Gretka tel.kom.602 329 662 b.gretka@slg-itc.eu

 

 

NOWY PROJEKT DOFINANSOWANY Z UNII EUROPEJSKIEJ „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej”

REKRUTACJA W TOKU

     Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce wraz z Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym MAGMARPOL, Marek Sułowski od 01.09.2014 rozpoczęła realizację projektu szkoleniowo-doradczego skierowanego do przedsiębiorstw handlowych prowadzących sklepy spożywcze i spożywczo-przemysłowe na terenie całej Polski pt. „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej”

Na realizację projektu pozyskaliśmy środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt jest w 100% dofinansowany. To oznacza, że przedsiębiorstwa, które zgłoszą swoich pracowników na szkolenia i doradztwo nie ponoszą żadnych kosztów własnych.

     Motywem realizacji projektu są niepokojące dane z rodzimego rynku, z których wynika, że ostatnie 5 lat nie oszczędzało detalistów, zwłaszcza w małych miejscowościach. Upadła ponad 1/3 sklepów.

     Niewątpliwie rodzime placówki handlowe, nie wytrzymują konkurencji dużych wielkopowierzchniowych sklepów z kapitałem zagranicznym. Przewaga cenowa związana ze skalą działalności to nie jedyne powody tej nierównej walki. Sklepy wielkopowierzchniowe posiadają budżety na budowanie strategii merchandisingowych, wpływając tym samym na zachowania zakupowe konsumentów i zdobywając kolejne segmenty rynku.

     Merchandising to sztuka podnoszenia efektywności sprzedaży towarów masowych i w masowej skali poprzez wykorzystanie topografii sklepu oraz elementarnych zasad psychologii społecznej, sztuki prezentacji produktów, budowanie skojarzeń klientów. Małe i średnie sklepy, ze względów finansowych, nie stać na wdrażanie takich strategii.

Dlatego też wychodzimy naprzeciw potrzebom rodzimych placówek handlowych proponując im kompleksowe wsparcie w postaci szkoleń dla kadry zarządzającej i pracowników sklepów z zakresu merchandisingu oraz doradztwo na miejscu w placówce handlowej. Doradztwo będzie polegało na:

 1. przeprowadzeniu analizy otoczenia socjodemograficznego placówki handlowej  – każda firma otrzyma raport z przeprowadzonego badania,
 2. przeprowadzenie analizy satysfakcji klienta – każda firma otrzyma raport z przeprowadzonego badania,
 3. przeprowadzeniu analizy istniejących ekspozycji produktów,
 4. proponowaniu wdrożenia zmian zwiększających sprzedaż,
 5. poszukiwaniu perspektywicznych rozwiązań dedykowanych konkretnej placówce handlowej,
 6. zbadaniu skuteczności wdrożonych zmian.
 7. przygotowaniu Strategii Merchandisingowej dla każdej placówki handlowej.

Raz zastosowane techniki i metody merchandisingowe już na zawsze przynoszą zyski sklepom, ponieważ profesjonalnie skomponowana ekspozycja sama pobudza klienta do większych zakupów nie wzbudzając w nim negatywnych emocji.

     Projekt ma odpowiadać na potrzeby konkretnych placówek handlowych, dlatego we wszystkich firmach przed rozpoczęciem działań szkoleniowo-doradczych zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza potrzeb.

     Projekt ma charakter zamknięty – skierowany jest do konkretnych, wymienionych z nazwy firm handlowych, prowadzących sklepy spożywcze i spożywczo-przemysłowe. Firm zatrudniających nie więcej niż 249 pracowników, o obrocie nie przekraczającym 50 mln euro.

    INFORMACJE o projekcie i rekrutacji: Izabela Sikorska tel. 733 276 740

Zakończenie kursu trenerskiego

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU KURSU TRENERSKIEGO W RAMACH PROJEKTU „STRATEGIA ROZWOJU POCZĄTKIEM PRZEMIAN” REALIZOWANEGO Z PODDZIAŁANIA 5.5.2 WZMOCNIENIE UCZESTNIKÓW DIALOGU SPOŁECZNEGO

W dniu 12.08.2014 odbyło się uroczyste zakończenie Kursu Trenerskiego.

Po trudach związanych z odbyciem 10-cio spotkaniowego kursu oraz odbyciu Superwizji, szlify trenerskie zdobyło i otrzymało certyfikat 10-ciu Trenerów.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

NABÓR NA STANOWISKO : Specjalista/tka ds. obsługi finansowej i sprawozdawczości finansowej

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

W związku z planowaną realizacją projektu „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłasza nabór na stanowisko:

 

Specjalista/tka ds. obsługi finansowej i sprawozdawczości finansowej

 

Wymagania:

 

1. Wykształcenie : Średnie lub wyższe
2. Doświadczenie zawodowe: Doświadczenie w rozliczaniu minimum 1 projektu dofinansowanego z UE
3.  Uprawnienia: konieczne:         ————– pożądane:        —————
4. Wymagana wiedza specjalistyczna: Znajomość: Praktyczna znajomość zasad kwalifikowalności wydatków w POKL
5.  Znajomość pozostałych zagadnień : Doświadczenie w przygotowywaniu sprawozdań, min. zrealizowany 1 projekt dofinansowany z UE i znajomość systemu realizacji projektów finansowanych w ramach POKL
6. Cechy osobowości: Komunikatywność, elokwencja, lojalność, szacunek do drugiego człowieka, dobra pamięć, dobry stan zdrowia, odporność na stresy, wytrwałość
7.Dyspozycyjność: Stanowisko nie wymaga pełnej dyspozycyjności
8.Umiejętności: Umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji, słuchania i wysławiania się, skrupulatność i dokładność, umiejętność pracy w zespole.
9. Obsługa  -komputery, systemy i programy komputerowe, maszyny, narzędzia: Biegła obsługa komputera, MS Office, poczta elektroniczna

 

 

Zatrudnienie w formie umowy zlecenie w wymiarze 80h/mies. na czas określony od 01.09.2014 do 31.08.2015.

Cv proszę składać w Biurze Federacji w Warszawie przy ul Kopernika 36/40 lub mailem na adres: federacjaspolem@opoczta.pl do dnia 17 sierpnia 2014 roku.

NABÓR NA STANOWISKO : Koordynator/rka szkoleń dla związkowców

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

W związku z planowaną realizacją projektu „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłasza nabór na stanowisko:

 

Koordynator/rka szkoleń dla związkowców

 

Wymagania:

 

1. Wykształcenie : Średnie lub wyższe
2. Doświadczenie zawodowe: Staż pracy minimum 2 lata przy organizacji szkoleń
3.  Uprawnienia: konieczne:         ————– pożądane:        —————
4. Wymagana wiedza specjalistyczna: Znajomość: zasad realizacji szkoleń i rekrutacji uczestników
5.  Znajomość pozostałych zagadnień : Doświadczenie w organizacji szkoleń
6. Cechy osobowości: Komunikatywność, elokwencja, lojalność, szacunek do drugiego człowieka, dobra pamięć, dobry stan zdrowia, odporność na stresy, wytrwałość, miła aparycja
7.Dyspozycyjność: Stanowisko nie wymaga pełnej dyspozycyjności
8.Umiejętności: Umiejętność logicznego myślenia, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność selekcji informacji, umiejętność słuchania i wysławiania się, umiejętność pracy w zespole.
9. Obsługa  –  komputery, systemy i programy komputerowe, maszyny, narzędzia: Obsługa komputera, MS Office, poczta elektroniczna

 

 

Zatrudnienie w formie umowy o pracę na 1/3 etatu na czas określony od 01.09.2014 do 31.08.2015.

Cv proszę składać w Biurze Federacji w Warszawie przy ul Kopernika 36/40 lub mailem na adres: federacjaspolem@opoczta.pl do dnia 17 sierpnia 2014 roku.

 

NABÓR NA STANOWISKO : Kierownik/kierowniczka projektu

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

W związku z planowaną realizacją projektu „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłasza nabór na stanowisko:

 

Kierownik/kierowniczka projektu

 

Wymagania:

 

1. Wykształcenie : Wyższe
2. Doświadczenie zawodowe: Staż pracy minimum 2 lata nasamodzielnym kierowniczym stanowisku

2 lata doświadczeń w zarządzaniu projektami

współfinansowanymi z EFS

3. Wymagana wiedza specjalistyczna: Znajomość: wdrażania projektów szkoleniowo-doradczychdofinansowanych z POKL
4.  Znajomość pozostałych zagadnień : Doświadczenie w zarządzaniu projektamidofinansowanymi przez PO KL
5. Cechy osobowości: Komunikatywność, elokwencja, lojalność, szacunek do drugiego człowieka,dobry stan zdrowia, odporność na stresy,

wytrwałość  w dążenia do osiągnięcia celów

6.Dyspozycyjność: Stanowisko nie wymaga pełnej dyspozycyjności
7.Umiejętności: Umiejętność logicznego myślenia, łatwość nawiązywania kontaktów,umiejętność selekcji informacji,

umiejętność słuchania i wysławiania się, umiejętność koordynacji pracy zespołu.

8. Obsługa  – komputery, systemy i programy komputerowe, maszyny, narzędzia: Biegła obsługa komputera, MS Office, poczta elektroniczna

 

Zatrudnienie w formie umowy zlecenie lub samozatrudnienia w wymiarze 80 godzin miesięcznie od 01.09.2014 do 31.08.2015.

Cv proszę składać w Biurze Federacji w Warszawie przy ul Kopernika 36/40 lub mailem na adres: federacjaspolem@opoczta.pl do dnia 17 sierpnia 2014 roku.

NABÓR NA STANOWISKO : Koordynator/rka ds. doradztwa

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

W związku z planowaną realizacją projektu „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłasza nabór na stanowisko:

 

Koordynator/rka ds. doradztwa

 

Wymagania:

 

1. Wykształcenie : Średnie lub wyższe
2. Doświadczenie zawodowe: Staż pracy minimum 2 lata przy organizacji szkoleń
3.  Uprawnienia: konieczne:         ————– pożądane:        —————
4. Wymagana wiedza specjalistyczna: Znajomość: zasad realizacji szkoleń i doradztwa
5.  Znajomość pozostałych zagadnień : Doświadczenie w organizacji doradztwa lub szkoleń
6. Cechy osobowości: Komunikatywność, elokwencja, lojalność, szacunek do drugiego człowieka, dobra pamięć, dobry stan zdrowia, odporność na stresy, wytrwałość, miła aparycja
7.Dyspozycyjność: Praca w godzinach 9.00 – 17.00, ew. część pracy może być wykonywana zdalnie
8.Umiejętności: Umiejętność logicznego myślenia, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność selekcji informacji, umiejętność słuchania i wysławiania się, umiejętność pracy w zespole.
9. Obsługa  –  komputery, systemy i programy komputerowe, maszyny, narzędzia: Obsługa komputera, MS Office, poczta elektroniczna

 

 

Zatrudnienie w formie umowy o pracę na 1 etat na czas określony od 01.09.2014 do 31.08.2015.

Cv proszę składać w Biurze Federacji w Warszawie przy ul Kopernika 36/40 lub mailem na adres: federacjaspolem@opoczta.pl do dnia 17 sierpnia 2014 roku.

 

NABÓR NA STANOWISKO : Koordynator/rka szkoleń dla przedsiębiorstw

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

W związku z planowaną realizacją projektu „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłasza nabór na stanowisko:

 

Koordynator/rka szkoleń dla przedsiębiorstw

 

Wymagania:

 

1. Wykształcenie : Średnie lub wyższe
2. Doświadczenie zawodowe: Staż pracy minimum 2 lata przy organizacji szkoleń
3.  Uprawnienia: konieczne:         ————– pożądane:        —————
4. Wymagana wiedza specjalistyczna: Znajomość: zasad realizacji szkoleń i rekrutacji uczestników
5.  Znajomość pozostałych zagadnień : Doświadczenie w organizacji szkoleń
6. Cechy osobowości: Komunikatywność, elokwencja, lojalność, szacunek do drugiego człowieka, dobra pamięć, dobry stan zdrowia, odporność na stresy, wytrwałość, miła aparycja
7.Dyspozycyjność: Stanowisko nie wymaga pełnej dyspozycyjności
8.Umiejętności: Umiejętność logicznego myślenia, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność selekcji informacji, umiejętność słuchania i wysławiania się, umiejętność pracy w zespole.
9. Obsługa  –  komputery, systemy i programy komputerowe, maszyny, narzędzia: Obsługa komputera, MS Office, poczta elektroniczna

 

 

Zatrudnienie w formie umowy o pracę na 1/3 etatu na czas określony od 01.09.2014 do 31.08.2015.

Cv proszę składać w Biurze Federacji w Warszawie przy ul Kopernika 36/40 lub mailem na adres: federacjaspolem@opoczta.pl do dnia 17 sierpnia 2014 roku.