SELEKCJA I PROMOWANIE

Selekcja i promowanie pracowników nauko­wych w instytucjach pozauniwersyteckich odbywają się w zasadzie na pod­stawie procesów świadomej autoselekcji. Świadomość kryteriów stosowanych w ramach tych procesów wywołuje w jednostkach pozauniwersyteckich szcze­gólną dbałość o to, aby poglądy naukowe dyskutowane były i formułowane na podstawie pozanaukowych, niemal administracyjnych kryteriów w stosunku do zwierzchników. Tego rodzaju sytuacja stwarza grunt podatny do rozwija­nia się rozmaitych mitów i ideologii mających charakter legend defensyw­nych. Funkcją legend tego typu jest antycypacyjne utrącenie ewentualnych racji krytycznych dotyczących sposobów powoływania do życia i formuło­wania myśli naukowych, jakie ma miejsce w placówkach, które taką ideo­logię defensywną stwarzają.