WYRAŻENIE PRZEWAGI

Przewaga ta wyraża się w efekcie halło, który polega na tym, że dana koncepcja opracowana, sformułowana i propago­wana przez szkołę naukową ma daleko większy efekt aniżeli podobna myśl odkrywcza będąca dziełem indywidualnego myśliciela. Nie tylko rozgłos, ale również rozpracowanie koncepcji i rozszerzenie jej na dziedziny myślo­we, z którymi jest związana, powoduje w efekcie, że jej wartość i charak­ter odkrywczy mogą być bardziej efektywnie stwierdzone niż wtedy, gdy głosicielem tej myśli jest jednostka; Dzieje się tak dlatego, że społeczna widoczność koncepcji prezentowanych przez szkołę naukową jest daleko więk­sza. Angażuje większe zainteresowanie, pobudza rozmaite interesy, stymuluje rozmaite ambicje — i w konsekwencji stwarza lepszy klimat do zbadania rze­czywistej wartości podstawowych założeń. W tym zakresie istnienie i funk­cjonowanie szkół naukowych może być traktowane jako eufunkcjonalne w stosunku do ogólnych procesów rozwoju myśli naukowych.