OSOBY NALEŻĄCE DO KRĘGU

To nie wyczerpuje jeszcze zagadnienia, ważne jest również, jakie osoby należą do kręgu oddziaływania AT-a. Posłużymy się przykładami: astronom prowadzi popularną pogadankę w telewizji, biolog wykłada teorię dziedzi­czenia w kręgu fizyków, ekonomista wygłasza odczyt w domu kultury. Ludzie ci niewątpliwie kształtują poglądy swoich słuchaczy, są dla odbiorców autorytetami w danej dziedzinie. Nazwanie ich jednak autorytetami nauko­wymi kłóci się ze zwyczajowym rozumieniem tego terminu, bowiem wpływ, jaki wywierają, nie wynika z ich osiągnięć naukowych, ale z faktu, iż są specjalistami, innymi słowy, z autorytetu nauki w społeczeństwie. To, co zostało powiedziane, usprawiedliwia następne ograniczenie — krąg oddziały­wania autorytetu naukowego w danej dziedzinie tworzą naukowcy.