POWAŻNE PODEJŚCIE

Bardziej poważne są te, na podstawie których powstaje SCI (obecnie uwzględnia on ponad 2500 tytułów). Czasopisma te wyselekcjonowano jako reprezentatywne dla nauk podstawowych, technicz­nych, przyrodniczych, rolniczych, medycznych i częściowo społecznych. Moż­na dyskutować z tym wyborem. Jak się wydaje, w wypadku nauk podstawo­wych zaliczenie niektórych czasopism do „lepszych” odegrało rolę samospeł- niającej się przepowiedni. Im dłużej SCI istnieje, tym bardziej zgodne jest środowisko w akceptowaniu tego podziału, a ambicją naukowców jest publikowanie w czasopismach w nim uwzględnionych.