ROZUMIENIE TERMINU

Istnieje tylko jedna, jak się wydaje, możliwość rozumienia terminu „wpływ”, przy której definicja autorytetu naukowego może być uważana za definicję operacyjną. Jest to możliwość następująca: X wywiera wpływ na działalność naukową Y-a, jeśli Y w swych pracach explicite powołuje się na osiągnięcia naukowe X-a.Przy ocenie tego rodzaju wpływu pomocny może być Indeks Cytatów Naukowych (Science Citation Index), wydawany przez Instytut Informacji Naukowej w Filadelfii, zwłaszcza dwie pierwsze jego części (Indeks prac cytowanych i Indeks źródeł).Należy jednak pamiętać, że Indeks Cytatów Naukowych opiera się na instytucji czasopism, przy czym zakłada się, że ogół czasopism naukowych dzieli się na bardziej i mniej poważne.