TYP REPREZENTANTÓW

Dlatego też ten typ reprezentantów autorytetu naukowego ceniony bywa najwyżej w środowiskach naukowego wzrastania, w środowiskach młodych. Przedstawiciele tego typu autorytetu naukowego mają jednak większe trudności w tworzeniu ładu zinstytucjonalizowanego, podporządkowanego interesom określonych grup gospodarczych, politycznych, militarnych czy ideologiczno-religijnych. Przewaga specjalności technicznych we współczesnej nauce, przewaga autorytetów naukowo-technicznych w orga­nizacji społecznego podziału pracy i produkcji, życia politycznego nawet, mo­dyfikuje postawy reprezentantów autorytetu ładu naturalnego, wymaga kom­promisów. W wielu dziedzinach życia zatraciło się pojęcie ładu naturalnego w wyniku dominacji woluntarystycznych postaw podporządkowanych plani­stycznym wzorcom myślenia.