DWA ZNACZENIA

Dlatego odróżniać będziemy te dwa znaczenia, mówiąc w pierwszym przypadku o „autorytecie w sensie wpływu”, a w drugim o „autorytecie w sensie uznania”. .Podmioty autorytetu — zarówno w sensie wpływu, jak i w sensie uzna­nia — mogą być rozmaite. Wyróżnić możemy trzy typy autorytetu: 1. au­torytet osoby lub grupy osób; 2. autorytet instytucji formalnej lub orga­nizacji; 3. autorytet nauki, teorii, ideologii, tradycji, norm moralnych, prawnych, kulturowych itp. S. E. Toulmin proponuje nazwy dla autorytetu osoby lub grupy — dominance, autorytetu instytucji — power, autorytetu idei — validity. Nie wszystkie odzaje autorytetu będą nas interesować w równym stopniu przy omawianiu autorytetu naukowego, tylko marginesowo wspomnimy o autory­tecie instytucji formalnych i organizacji, również stosunkowo .niewiele miej­sca poświęcimy trzeciemu z wymienionych rodzajów autorytetu.