MOŻLIWOŚĆ USTALENIA

Przypuśćmy bowiem, że mamy ustalić, czyje osiągnięcia wywarły wpływ na naszą działalność naukową. Jest zrozumiałe, że przecenimy wpływ jednych, pominiemy innych, że nasze subiektywne odczucia często będą mijały się ze stanem faktycznym. Przy ocenie autorytetu konkretnych osób w niewielkich naturalnych śro­dowiskach, do których te osoby należą, taka subiektywna ocena może być wystarczająca; jednak badania tego typu mają marginalne znaczenie w cało­kształcie problematyki związanej z pojęciem autorytetu naukowego. Dlatego też tak ważna-jest obiektywizacja tego pojęcia. Teoretycznie obiektywizację pojęcia można uzyskać albo przez operacyjne zdefiniowanie go, albo przez znalezienie jego operacyjnych wskaźników.