OTACZAJĄCE ZAPOMNIENIE

Zapomnienie otacza tę sprawę, także żadna legenda nie została ukształtowana w związku z tym niedawnym, systematycznym i kon­sekwentnym sformułowaniem idei prekursorskich. Zjawisko legendy naukowej pojawia się częściej na terenie nauk społecz­nych aniżeli na terenie nauk przyrodniczych. Aczkolwiek różnice między szkołami naukowymi w tych dwóch gałęziach nauk nie są z czysto metodo­logicznego punktu widzenia tak znaczne, jak to się często przyjmuje, to jednak bujniejsze szerzenie się legend naukowych w humanistyce jest ewi­dentne. Wiele czynników wywołuje ten stan rzeczy. Jednym z nich jest owa metodologiczna rozbieżność, jaka, zdaniem wielu, różni nauki przyrodnicze od nauk społecznych. W naukach przyrodniczych eksperyment i obserwacja stanowią podstawowe sposoby dowodzenia. Te uchwytne, wymierne i empi­ryczne techniki stosunkowo łatwo rugują pomysły błędne czy fałszywe.