POJĘCIE AUTORYTETU NAUKOWEGO

Przedmiotem naszego zainteresowania są problemy związane z uściśleniem znaczenia terminu „autorytet naukowy”. Pragniemy podjąć próbę sformuło­wania definicji tego terminu, która unikałaby (w możliwie największym stop­niu) wieloznaczności i nieostrości, a równocześnie pozostawała w zgodzie z potocznym rozumieniem tego słowa. Zadowalające wypełnienie obu tych zadań jednocześnie nie wydaje się możliwe choćby dlatego, że termin ten ma — nawet obecnie — rozmaite odcienie znaczeniowe, toteż propono­wane przez nas definicje będą mieć charakter regulujący, a więc w pewnym stopniu arbitralny.