BADANIA EMPIRYCZNE

Jak wykazują badania empiryczne, liczba osób mających autorytet jest niewielka w stosunku do liczności środowiska, względem którego się je określa. Tak więc „tylko nieliczni naukowcy przyczyniają się do postępu nauki”Na zakończenie rozważań dotyczących definicji autorytetu naukowego na­leży wspomnieć jeszcze o takich szczególnych przypadkach użycia tego po­jęcia, w których podmiotem nie jest osoba. Coraz częściej w nauce współ­czesnej osiągnięcia naukowe są wynikiem pracy zespołowej. Klasycznym przy­kładem może być grupa francuskich matematyków publikujących swe prace pod kryptonimem „Bourbaki”. Można więc powołać się na grupę osób jako na autorytet naukowy. Niekiedy można mówić również o instytucji nauko­wej jako podmiocie autorytetu naukowego.