LICZBA PRAC JAKO WSKAŹNIK

Wskaźnikiem takim może okazać się liczba prac doktorskich napisanych pod kierunkiem danej osoby, o ile oczywiście doktoranci mają możność wyboru promotora; innym może być liczba ucze­stników w prowadzonych seminariach przy założeniu, że uczestnictwo w nich jest dobrowolne. Można się zastanawiać, czy o autorytecie może świadczyć liczba publikacji, stopień naukowy, przynależność do zamkniętych towarzystw naukowych, funkcje w nich pełnione, kierowanie zespołami naukowymi itd. Odpowiedzi na te pytania mogą jednak dostarczyć tylko dane empiryczne.może więc należało­by na wstępie powiedzieć, co jest naszym właściwym tematem’. Nie jestem archeologiem klasycznym i nie zamierzam mówić o portretach antycznych sensu stricto, choć taki temat byłby wdzięczny, a bywał już wielokrotnie poruszany, żeby tylko przykładowo wspomnieć u nas pracę Kazimierza Majewskiego, a za granicą duże i małe książki antycznej ikonografii literacko-naukowej Schefolda.