W KONKRETNYCH BADANIACH

Ważne jest tylko, by w konkretnych badaniach jasno zdawać sobie sprawę, które po­jęcie jest przyjmowane i konsekwentnie stosować te same kryteria. Dalsze rozważania ograniczymy do pojęcia autorytetu naukowego w sensie wpływu i problemów związanych z jego operacjonalizacją, należy zatem podkreślić, że również druga z prezentowanych definicji odnosi się do pewnej sytuacji modelowej. Przy uznaniu bowiem najczęściej uwzględnia się nie tylko osiągnięcia naukowe danej osoby, ale również ocenia się, jak pełni ona społeczną rolę uczonego. Bierze się zatem pod uwagę nie tylko twórczość uczonego, ale również jego osobowość, postawę w stosunku do uprawianej dyscypliny, a nawet w stosunku do ważnych wydarzeń społecznych i po­litycznych.