WIĘKSZOŚĆ PRZYPADKÓW

Oczywiście, w większości przypadków użycia wskaźników nie są znane prawa wiążące badane własności ze skorelowanymi wskaźnikami, nie daje się więc’naukowo ustalić przydatności tych ostatnich, nie wolno jednak rezygnować z tego rodzaju prób. Rygorystyczne: przestrzeganie zaleceń opera- cjonizmu wyrządziłoby ogromną szkodę nauce, głównie zaś humanistyce. Dla subtelnych, niezwykle złożonych problemów humanistyki narzędzia operacjo- nizmu są zbyt ostre. Rozważania nasze mają charakter teoretyczny, nie możemy poprzeć ich wynikami badań eksperymentalnych, pozwolimy sobie jednak wskazać moż­liwe kierunki badań mające na celu znalezienie wskaźników dla pojęcia autorytetu w sensie wpływu.