POŚWIĘCONA UWAGA

Poświęciłyśmy sporo. miejsca na omówienie pojęć „autorytet nauki”, „autorytet teorii naukowej” głównie po to, by uniknąć dalej nieporozumień, by wyraźnie odgraniczyć je od pojęcia „autorytet naukowy”. Zgodnie z na­szymi intuicjami i chyba potocznym użyciem tego słowa podmiotem autory­tetu naukowego (autorytetem naukowym w podstawowym znaczeniu tego terminu) może być osoba. Przedmiotem autorytetu, inaczej — kręgiem oddzia­ływania, jest osoba, częściej grupa osób podlegających jego wpływowi.Te prowizoryczne ustalenia wymagają dalszych wyjaśnień. Jest rzeczą zrozumiałą, że człowiek może być autorytetem w rozmaitych dziedzinach ż rozmaitych powodów.