ZGODNIE Z INTUICJAMI

Zgodnie bowiem z naszymi intuicjami X jest autorytetem naukowym tylko wtedy, gdy wpływa na działalność naukową innych. Tak więc krąg oddziaływania autorytetu naukowego stanowią ci naukowcy, którzy w swej pracy naukowej podlegają wpływowi tego autorytetu. Wpływ rozumiemy tutaj szeroko. X wy­wiera wpływ, tzn. modyfikuje działalność naukową innych nie tylko wtedy, gdy inspiruje, krytycznie ocenia wyniki,’lecz również wtedy, gdy jego osiągnię­cia naukowe stanowią, jak to określił J. Szacki, układ odniesienia dla innych naukowców. Dodajmy, że nie może to być jawnie negatywny układ odniesienia. Zarysowuje się więc następująca definicja autorytetu naukowego w sensie wpływu: X jest autorytetem naukowym w okresie T w dziedzinie D dla kręgu oddziaływania W wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje taki niepusty zbiór naukowców W, że osiągnięcia naukowe X w dziedzinie D modyfi­kują w tym okresie działalność naukową osób należących do zbioru W.