UCZESTNICTWO NAUKOWCÓW

Uczestnictwo naukowców nobilituje organizacje społeczne, podobnie jak posia­danie tytułów naukowych nobilituje działaczy państwowych czy partyjnych. Przykłady można by mnożyć, wzrastający wpływ nauki na poglądy i postę­powanie ludzi jest niewątpliwy. Zauważmy, że nie żąda się tu od nauki dowodów (pozostawiając je specjalistom), przyjmuje się jej prawdy, uznając jej autorytet.W innym sensie mówi się o autorytecie teorii naukowej czy autoryte­cie orientacji badawczej. Ma się tu na myśli zupełnie odmienną sytuację. Dawniej, gdy uznawano, że teoria prawdziwa jest po prostu odzwierciedle­niem rzeczywistości, nie można było mówić o autorytecie teorii. Jeśli teoria nie zgadzała się z faktami, uznawano, że należy ja odrzucić, a przyjąć tę, która lepiej wyjaśnia fakty.