PRAWIDŁOWOŚĆ TWIERDZEŃ

Uzmysłowienie sobie względnej prawdziwości twierdzeń nauki, hipotetyczności tych twierdzeń, możliwości istnienia hipotez konkurujących ukazuje zupełnie nowe problemy. Jedna hipoteza może wyeli­minować inne, choćby one także wyjaśniały obserwowane fakty. Na pyta­nie, dlaczego tak jest, zwykle odpowiada się, że jest to zastąpienie teorii bardziej skomplikowanej teorią prostszą. Z metodologicznego punktu widze­nia główną zaletą teorii Kopernikańskiej jest jej prostota w porównaniu z teorią Ptolemeusza. Jest to jednak spojrzenie z naszej obecnej perspekty­wy. „Pomijając fakt. że idea ruchu ziemi była antyintuicyjna. oryginalna konstrukcja Kopernikańska miała również wady techniczne, była ona zasad­niczo mniej prosta niż najlepsza ówczesna konstrukcja Ptolemeusza i w pew­nych marginalnych punktach mniej dokładna”