WYRAŹNE PROCESY

Procesy te są wyraźnie widoczne społecznie i politycznie oraz przyczyniają się dodatkowo do ukształtowania zrębów legendy, która z legendy wybiegającej w przyszłość staje się w miarę rozwoju zdarzeń legendą teraźniejszości.Na rodzaj i treść legendy naukowej, na jej powstawanie, rozwój i trwa­nie istotny wpływ może mieć zjawisko szkoły naukowej. W obecnej anali­zie wypadnie pominąć nieliczne prace, które dotyczyły zagadnienia kształto­wania się szkół naukowych, dlatego że podejmowały one problem z innego punktu widzenia. Zagadnienie szkoły naukowej — tak w naukach przyrod­niczych, jak i społecznych — jest zagadnieniem niezwykle ciekawym i otwar­tym dla porównawczych’ socjologicznych analiz, np. tradycyjna europejska koncepcja szkoły naukowej jest obca zupełnie, w każdym razie w dziedzinie nauk społecznych, mentalności amerykańskiej.