POMIJAJĄC PROBLEMATYKĘ

Pomijając problematykę świadomego fabrykowania legend naukowych, wypadnie jednak zwrócić nieco uwagi na problem ich odbrązawiania. Jednym ze sposobów odbrązawiania legend naukowych jest ujawnianie dąleko idących zależności w korzystaniu z pomysłów, plagiatów, wykorzy­stywaniu cudzych osiągnięć itd.; w sumie: ujawnianie oszustw naukowych. Problematyką tą zajmują się osobne (zresztą bardzo skomplikowane i trudne w interpretacji) przepisy prawne. Problematyka ta nie jest jednak przed­miotem zainteresowania niniejszej analizy.Innym sposobem odbrązawiania jest walka szkół naukowych między sobą. Interesy zwalczających się szkół są rozmaite; dotyczyć mogą bardzo róż­nych zagadnień: rozdziału stanowisk, czystego dochodzenia do prawdy, roz­działu funduszów, rozdziału nagród, rozgłosu itd.