AUTORYTET W SENSIE WPŁYWU

Nie rozstrzygamy, czy autorytety są „zasłużone”, czy też powstają jako wynik świadomych zabiegów pewnych grup osób lub instytucji. Proble­my te mogą stanowić przedmiot dociekań badaczy zajmujących się socjologią nauki, ale wykraczają poza cel, który tutaj sobie postawiłyśmy.Powróćmy do definicji autorytetu naukowego w sensie wpływu. Należy rozważyć jeszcze jedną wątpliwość. Chodzi o liczność kręgu oddziaływania autorytetu. Czy może on być jednoelementowy? Czy wystarczy, by należało do niego pięć osób, czy musi ich być więcej — może wszyscy specjaliści z danej dziedziny?Nie sposób zaproponować tu żadnego arbitralnego rozstrzygnięcia. Wy­daje się oczywiste, że jednoelementowy krąg oddziaływań to zbyt mało, by można kogoś nazwać autorytetem.