RÓŻNE FORMY WPŁYWU

W takich przypadkach wpływ moż§ przybierać różnorakie formy. Dopóki jednak nie dysponujemy operacyjną definicją wpływu (w szerokim sensie tego słowa), 4fipóty zrezygnować musimy z poszukiwania miar tej wielkości, możemy co najwyżej myśleć o wskaźnikach (rozróżnienie między miarami a wskaźnika­mi wprowadzamy opierając się na pracy Ackoffa pt. Decyzje optymalne W fyadaniach stosowanych.Procedura poszukiwania wskaźników jgąt powsjzgchnie znana; dysponując oszacowaniem (niestety, zwykle subiektywnym, intuicyjnym) rozważanej włas­ności przysługującej elementom określonego zbioru, poszukuje się jej korelacji z innymi, które można obiektywnie obserwować czy nawet mierzyć. Jeśli uzyskuje się dużą korelację między interesującą nas własnościąa a pewną inną własnościąb — wskaźnikiem, tej ostatniej używa się do oszacowania pierwszej.