PRZYKŁAD Z LITERATURY

Przykład z literatury może stanowić w tym przypadku dogodną ilustrację. M. Strachów bezpośrednio po śmierci Dostojewskiego zwrócił się do wdowy po nim z propozycją napisania szkicu biograficznego dotyczącego lat 1860- 1881, okresu, w którym pozostawał w bliskich stosunkach z Dostojewskim, naonczas redaktorem naczelnym pism „Wremia”, „Epoka”, „Grażdanin”. Opublikowana w roku 1883 praca Strachowa daje plastyczny opis działal­ności Dostojewskiego w najważniejszym okresie jego twórczości, jak również wiele entuzjastycznych charakterystyk jego pracy i osoby. W liście (opubli­kowanym w 1913 r.) do Lwa Tołstoja z 26 listopada 1883 r. (a więc tego samego roku, w którym została opublikowana praca o Dostojewskim) Stra­chów tak pisze natomiast o tym autorze: „Przez cały czas, gdy ją pisałem, toczyłem z sobą walkę, zwalczałem w sobie odrazę, która się we mnie budziła, i usiłowałem stłumić w sobie to niedobre uczucie […]