ZAKRESY POJĘĆ

Zakresy pojęć autorytetu naukowego w sensie wpływu i w sensie uzna­nia nie pokrywają się. Bardzo często uznanie osoby X obejmuje szerszy krąg niż jej faktyczny wpływ. Bywają także przypadki odwrotne. Przy uznaniu bowiem uwzględnia się najczęściej nie tylko osiągnięcia naukowe danej osoby, ale również ocenia się, jak pełni ona społeczną rolę uczonego. Trudno rozstrzygnąć a priori, które z tych dwóch określeń jest bardziej przydatne w konkretnych badaniach naukowych. Wydaje się, że. do jednych celów lępiej nadaje się jedno, do innych drugie. Być może w badaniach dotyczą­cych sukcesu naukowego, gdzie dużą rolę odgrywać może psychologiczny moment uznania, pomocna będzie druga definicja, pierwsza natomiast stanowić może lepszą podstawę do obiektywnej oceny pracownika nauki.