PODSTAWOWE PYTANIE

W tym stanie rzeczy wyłania się podstawowe pytanie: Jak ustalać w naukach społecznych, co jest produktem rzetelnej działalności naukowej, a co infiltracją idei nie sprawdzonych, wspieranych wspomagającą je legendą? Oczywiście poprawna metodologia powinna stanowić pierwsze sito selekcyjne, odrzucając koncepcje nie uzasadnione i słabo sprawdzone. Wiadomo, że metoda nauko­wa dokonywać może selekcji negatywnych, ale jak dokonywać selekcji po­zytywnych? Jak się zdaje, na terenie nauk społecznych problem integralności badacza ma szczególnie doniosłą rolę. Wybitny fizyk czy chemik flioże byę zupełnym nicponiem, a mimo to, na zasadzie opanowania techniki nąulępT wej, może dokonywać niezwykłych odkryć. Badacz z zakresu nayk społeęz- nych nie ma owego mechanistycznego dystansu do przedmiotu swego żą­dania. Jest on egzystencjonalnie zaangażowany w tworzywo, które analizuję.